3 đặc tính cần có của người đàn ông.

Sợt thuật ngữ chuyên môn, thấy hay nên ăn cắp về.

1. Thứ nhất phải có tri thức, tri thức của đàn ông là gì:
– Phông văn hóa cao
– Nền tảng học thuật phải cao
– Cách đối xử tinh tế
– Phải có nhân tâm (hiểu đời, trải nghiệm)

2. Thứ hai, phải sắc nét
– Trắng đen rõ ràng, một mặt đen, một mặt trắng, cướp cũng được nhưng phải ra cướp, vua cũng được nhưng phải ra vua, đừng lờ mờ, đừng lờ nhờ.

3. Thứ 3 là phải có sức mạnh, sức mạnh không phải là cơ bắp, vẻ bên ngoài mà là:
– Chất lượng sự tưởng tượng, chất lượng tư duy phải áp vào hành động, đạt mục tiêu cụ thể.
– Nói ít làm nhiều

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s