3 đặc tính cần có của người đàn ông.

Sợt thuật ngữ chuyên môn, thấy hay nên ăn cắp về.

1. Thứ nhất phải có tri thức, tri thức của đàn ông là gì:
– Phông văn hóa cao
– Nền tảng học thuật phải cao
– Cách đối xử tinh tế
– Phải có nhân tâm (hiểu đời, trải nghiệm)

2. Thứ hai, phải sắc nét
– Trắng đen rõ ràng, một mặt đen, một mặt trắng, cướp cũng được nhưng phải ra cướp, vua cũng được nhưng phải ra vua, đừng lờ mờ, đừng lờ nhờ.

3. Thứ 3 là phải có sức mạnh, sức mạnh không phải là cơ bắp, vẻ bên ngoài mà là:
– Chất lượng sự tưởng tượng, chất lượng tư duy phải áp vào hành động, đạt mục tiêu cụ thể.
– Nói ít làm nhiều

BrowserCMS: from development to production

There’re some Rails CMS such as Radiant, Refinery, BrowserCMS… and I find BrowserCMS the best one to build simple websites for my customers, we can easily create dynamic content for you websites with Portlet, create new object to manage by with Content type, and easily create template for each page (homepage, subpages…).

In this post we won’t talk about how to use BrowserCMS, please go to the BrowserCMS Wiki if you’re finding that information. This post just concentrates on things you need to do to get BrowserCMS work properly on server in production mode.

Read More »